White as in life (1996), set on wood, 2013, Alejandra von Hartz Gallery, Miami